Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Antoninianus of Valerian, Gallienus, Asia, AD 255 - AD 256. 1944.100.30482
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.8
Βάρος
3.99
Silver Antoninianus of Valerian, Gallienus, Asia, AD 255 - AD 256. 1944.100.30481
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
20.2
Βάρος
3.46
Silver Antoninianus of Valerian, Gallienus, Asia, AD 255 - AD 256 1944.100.30480
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
20.5
Βάρος
3.11

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
10
Διάμετρος
20.17
Βάρος
3.52

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης