Πορτραίτο: Μάρκος Αντώνιος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 44

objects: 23; «θησαυροί»: 6
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Bearded head of M. Antonius, right, wearing veil; before, lituus; behind, jug. Border of dots.
Οπισθότυπος
P·SEPVLLIVS MACER: Desultor, right, holding reins in left hand and whip in right hand. Border of dots.

objects: 16; «θησαυροί»: 10
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M·AN͡TON·IMP or M·AN͡TO·IMP : Head of M. Antonius, right, bearded; behind, lituus. Border of dots.
Οπισθότυπος
CAESAR·DIC: Laureate head of Caesar, right; behind, jug. Border of dots.

objects: 21; «θησαυροί»: 11
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M·AN͡TON·IMP·R·P·C or M·AN͡TO·IMP·R·P·C : Head of M. Antonius, right, bearded; behind, lituus. Border of dots.
Οπισθότυπος
CAESAR·DIC: Laureate head of Caesar, right; behind, jug. Border of dots.

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M·ANTONIVS·III·VIR·R·P·C: Head of M. Antonius, right, bearded; behind, lituus. Border of dots.
Οπισθότυπος
C·CAESAR·III·VIR·R·P·C: Head of Octavian, right, bearded; behind, lituus. Border of dots.

objects: 3
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M·ANTONIVS·III·VIR·R·P·C: Head of M. Antonius, right, bearded; behind, lituus. Border of dots.
Οπισθότυπος
M·LEPIDVS·III·VIR·R·P·C: Head of Lepidus, right; behind, aspergillum and simpulum. Border of dots.

objects: 4
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M·ANTONIVS·III·VIR·R·P·C: Head of M. Antonius, right. Border of dots.
Οπισθότυπος
P·CLODIVS·M·F·IIII·VIR·A·P·F: Winged male figure (Genius) standing left, wearing radiate crown and with bow and quiver over shoulder, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left hand, resting right foot on globe; on right, shield; on left, eagle on cippus. Border of dots.

objects: 3
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M·ANTONIVS·III·VIR·R·P·C: Head of M. Antonius, right. Border of dots.
Οπισθότυπος
C·VEIBIVS VAARVS: Clasped hands. Border of dots.

objects: 3
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M·ANTONIVS·III·VIR·R·P·C: Head of M. Antonius, right. Border of dots.
Οπισθότυπος
L·MVSSIDIVS LONGVS: Cornucopiae tied with fillet. Border of dots.

objects: 3; «θησαυρός»: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M·ANTONIVS III·VIR·R·P·C: Head of M. Antonius, right, bearded. Border of dots.
Οπισθότυπος
P·CLODIVS M·F: Mars standing facing, wearing helmet and holding spear in right hand and sword in scabbard in left hand. Border of dots.

objects: 24; «θησαυροί»: 8
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of M. Antonius, right, bearded. Border of dots.
Οπισθότυπος
C·VIBIVS VARVS: Fortuna standing left, holding Victory in right hand and cornucopiae in left hand. Border of dots.

objects: 42; «θησαυροί»: 22
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M·ANTONI IMP: Head of M. Antonius, right, bearded. Border of dots.
Οπισθότυπος
III·VIR·R·P·C: Distyle temple; within, medallion bearing radiate bust of Sol, facing, draped. Border of dots.

objects: 17; «θησαυροί»: 11
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of M. Antonius, right, bearded; behind, lituus. Border of dots.
Οπισθότυπος
M·ANTONIVS·III·VIR·R·P·C: Radiate head of Sol, right. Border of dots.

objects: 14; «θησαυροί»: 3
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP: Head of M. Antonius, right, bearded; behind, lituus. Border of dots.
Οπισθότυπος
M·ANTONIVS·III·VIR·R·P·C: Radiate head of Sol, right. Border of dots.

objects: 5; «θησαυρός»: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
A͡N͡T·A͡VG·IMP·III·V·R·P·C : Head of M. Antonius, right. Border of dots.
Οπισθότυπος
PIETAS·COS: Fortuna standing left, holding rudder in right hand and cornucopiae in left hand; at feet, stork. Border of dots.

objects: 15; «θησαυροί»: 5
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
A͡N͡T·A͡VG·IMP·III·V·R·P·C : Head of M. Antonius, right. Border of dots.
Οπισθότυπος
PIETAS·COS: Fortuna standing left, holding rudder in right hand and cornucopiae in left hand; at feet, stork. Border of dots.

object: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M·ANTONIVS·IMP·III·VIR·R·P·C: Head of M. Antonius, right. Border of dots.
Οπισθότυπος
PIETAS·COS: Fortuna standing left, holding rudder in right hand and cornucopiae in left hand. Border of dots.

objects: 9
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M·ANTONIVS·IMP·III·VIR·R·P·C: Head of M. Antonius, right. Border of dots.
Οπισθότυπος
PIETAS COS: Pietas standing left, holding lighted turibulum in right hand and cornucopiae in left hand; two storks perch on cornucopia. Border of dots.

objects: 20; «θησαυροί»: 5
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M·ANTONIVS·IMP·III·VIR·R·P·C: Head of M. Antonius, right. Border of dots.
Οπισθότυπος
PIETAS COS: Pietas standing left, holding lighted turibulum in right hand and cornucopiae in left hand; two storks perch on cornucopia. Border of dots.

objects: 109; «θησαυροί»: 41
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M·ANT·IM͡P·A͡VG·III·VIR·R·P·C·M·BARBAT·Q·P : Head of M. Antonius, right. Border of dots.
Οπισθότυπος
CAESAR·IMP·PONT·III·VIR·R·P·C: Head of Octavian, right, bearded. Border of dots.

objects: 4; «θησαυρός»: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M·ANT·IM͡P·A͡VG·III·VIR·R·P·C·M·BARBAT·Q·P : Head of M. Antonius, right. Border of dots.
Οπισθότυπος
L·ANTONIVS·COS: Head of L. Antonius, right. Border of dots.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 44

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος