Νομισματική αξία: Denarius Serratus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 48

objects: 37; «θησαυροί»: 21
Χρονολόγηση
209 B.C. - 208 B.C.
Νομισματική αξία
Denarius Serratus
Νομισματοκοπείο
Σικελία
Εμπροσθότυπος
X: Helmeted head of Roma, right; behind, denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA: Dioscuri galloping, right; below, mark. Line border.

objects: 3; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
154 B.C.
Νομισματική αξία
Denarius Serratus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
X: Helmeted head of Roma, right; behind, denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMA C·TAL: Victory in biga, right, holding reins in left hand and whip in right hand. Line border.

objects: 32; «θησαυροί»: 69
Χρονολόγηση
118 B.C.
Νομισματική αξία
Denarius Serratus
Νομισματοκοπείο
Νάρβων
Εμπροσθότυπος
ROMA X (crossed) M·AVRELI: Helmeted head of Roma, right, wearing Phrygian or Attic helmet and denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
SCAVRI: Naked Gaulish warrior in biga, right, holding shield, carnyx and reins in left hand and hurling spear with right hand . Border of dots.

objects: 31; «θησαυροί»: 77
Χρονολόγηση
118 B.C.
Νομισματική αξία
Denarius Serratus
Νομισματοκοπείο
Νάρβων
Εμπροσθότυπος
L·COSCO·M·F X: Helmeted head of Roma, right, wearing Attic helmet; around, inscription; behind, denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
L·LIC·CN·DOM: Naked Gaulish warrior in biga, right, holding shield, carnyx and reins in left hand and hurling spear with right hand. Border of dots.

objects: 23; «θησαυροί»: 69
Χρονολόγηση
118 B.C.
Νομισματική αξία
Denarius Serratus
Νομισματοκοπείο
Νάρβων
Εμπροσθότυπος
C·MALLE·C·F X: Helmeted head of Roma, right, wearing Attic helmet; around, inscription; behind, denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
L·LIC·CN·DOM: Naked Gaulish warrior in biga, right, holding shield, carnyx and reins in left hand and hurling spear with right hand. Border of dots.

objects: 51; «θησαυροί»: 91
Χρονολόγηση
118 B.C.
Νομισματική αξία
Denarius Serratus
Νομισματοκοπείο
Νάρβων
Εμπροσθότυπος
L·POMPONI·CNF X: Helmeted head of Roma, right, wearing Attic helmet; around, inscription; behind, denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
L·LIC·CN·DOM: Naked Gaulish warrior in biga, right, holding shield, carnyx and reins in left hand and hurling spear with right hand. Border of dots.

objects: 30; «θησαυροί»: 73
Χρονολόγηση
118 B.C.
Νομισματική αξία
Denarius Serratus
Νομισματοκοπείο
Νάρβων
Εμπροσθότυπος
L·PORCI LICI X (crossed): Helmeted head of Roma, right, wearing Attic helmet; around, inscription; behind, denominational mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
L·LIC·CN·DOM: Naked Gaulish warrior in biga, right, holding shield, carnyx and reins in left hand and hurling spear with right hand. Border of dots.

objects: 290; «θησαυροί»: 81
Χρονολόγηση
106 B.C.
Νομισματική αξία
Denarius Serratus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
A dot below: Laureate head of Jupiter left; behind, control-mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
L·SCIP·ASIAG: Jupiter in quadriga right, holding sceptre and reins in left hand and hurling thunderbolt with right hand. Border of dots.

objects: 34; «θησαυροί»: 16
Χρονολόγηση
106 B.C.
Νομισματική αξία
Denarius Serratus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
A dot below: Laureate head of Jupiter left; behind, control-mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
L·SCIP·ASIAG: Jupiter in quadriga right, holding sceptre and reins in left hand and hurling thunderbolt with right hand. Border of dots.

objects: 28; «θησαυροί»: 31
Χρονολόγηση
106 B.C.
Νομισματική αξία
Denarius Serratus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
A dot below: Laureate head of Jupiter left; behind, control-mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
L·SCIP·ASIAG: Jupiter in quadriga right, holding sceptre and reins in left hand and hurling thunderbolt with right hand. Border of dots.

objects: 28; «θησαυροί»: 11
Χρονολόγηση
106 B.C.
Νομισματική αξία
Denarius Serratus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Jupiter l.; short thick beard; short hair with several long locks falling on neck; dot border.
Οπισθότυπος
L·SCIP·ASIAG: Jupiter in Quadriga r.; holding scepter and reins in l. hand and hurling thunderbolt with r.; E with dot control mark above horses, r. of scepter; dot border

objects: 25; «θησαυροί»: 10
Χρονολόγηση
106 B.C.
Νομισματική αξία
Denarius Serratus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
A dot below: Laureate head of Jupiter left; behind, control-mark. Border of dots.
Οπισθότυπος
L·SCIP·ASIAG: Jupiter in quadriga right, holding sceptre and reins in left hand and hurling thunderbolt with right hand. Border of dots.

objects: 103; «θησαυροί»: 73
Χρονολόγηση
106 B.C.
Νομισματική αξία
Denarius Serratus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
D P P: Jugate, laureate heads of the Dei Penates left. Before, D P P downwards. Border of dots.
Οπισθότυπος
C SVLPICI (ligature) C F: Control letter above. Two male figures standing facing each other, each holding spear in left hand and with right hand pointing at sow which lies between them. In exergue, legend. Border of dots.

objects: 2; «θησαυροί»: 33
Χρονολόγηση
106 B.C.
Νομισματική αξία
Denarius Serratus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ROMA: Laureate head of Saturn left; behind, harpa and inscription. Border of dots.
Οπισθότυπος
L·MEMMI GAL: Venus in biga right, holding sceptre and reins in left hand and reins in right hand; above, flying Cupid with wreath. Border of dots.

objects: 142; «θησαυροί»: 51
Χρονολόγηση
106 B.C.
Νομισματική αξία
Denarius Serratus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ROMA: Laureate head of Saturn left; behind, harpa and inscription. Border of dots.
Οπισθότυπος
L·MEMMI GAL: Venus in biga right, holding sceptre and reins in left hand and reins in right hand; above, flying Cupid with wreath. Border of dots.

objects: 108; «θησαυροί»: 25
Χρονολόγηση
106 B.C.
Νομισματική αξία
Denarius Serratus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ROMA: Laureate head of Saturn l.; harpa and ROMA behind; dot border.
Οπισθότυπος
L·MEMMI·GAL: Venus in biga r.; holding scepter and on rein in l. hand and the other in r.; flying Cupid with wreath above; Q control mark below horse's raised leg; L.MEMMI.GAL in exergue; dot border.

objects: 59; «θησαυροί»: 19
Χρονολόγηση
105 B.C.
Νομισματική αξία
Denarius Serratus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
X (crossed): Bust of Vulcan right, draped and wearing cap bound with laurel-wreath, with tongs over shoulder; behind, mark; around, wreath. Border of dots.
Οπισθότυπος
L·COT: Eagle on thunderbolt right; around, laurel-wreath. Border of dots.

objects: 30; «θησαυροί»: 24
Χρονολόγηση
105 B.C.
Νομισματική αξία
Denarius Serratus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
X (crossed) G: Bust of Vulcan right, draped and wearing cap bound with laurel-wreath, with tongs over shoulder; behind, denominational mark; before, control-mark; around, wreath. Border of dots.
Οπισθότυπος
L·COT: Eagle on thunderbolt right ; around, laurel-wreath. Border of dots.

objects: 28; «θησαυροί»: 11
Χρονολόγηση
105 B.C.
Νομισματική αξία
Denarius Serratus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
X (crossed): Bust of Vulcan right, draped and wearing cap bound with laurel-wreath, with tongs over shoulder; behind, denominational mark; around, wreath. Border of dots.
Οπισθότυπος
L·COT: Eagle on thunderbolt right; around, laurel-wreath; on right, control mark. Border of dots.

objects: 7; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
105 B.C.
Νομισματική αξία
Denarius Serratus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
X (crossed) G: Bust of Vulcan right, draped and wearing cap bound with laurel-wreath, with tongs over shoulder; behind, denominational mark; before, control-mark; around, wreath. Border of dots.
Οπισθότυπος
L·COT: Eagle on thunderbolt right; around, laurel-wreath; on right, control mark. Border of dots.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 48

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος