Πορτραίτο: Octavian
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 32

objects: 15; «θησαυροί»: 7
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
C·CAESAR·IMP: Head of Octavian, right, bearded. Border of dots.
Οπισθότυπος
S·C: Equestrian statue, left, with right hand raised. Border of dots.

objects: 11; «θησαυρός»: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
C·CAESAR·COS·PON͡T·A͡VG : Head of Octavian, right, bearded. Border of dots.
Οπισθότυπος
C·CAESAR·DICT·PERP·PON͡T·M͡AX : Laureate head of Caesar, right. Border of dots.

objects: 8; «θησαυρός»: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
C·CAESAR·III·VIR·R·P·C: Head of Octavian, right, bearded. Border of dots.
Οπισθότυπος
S·C: Equestrian statue, right, with right hand raised. Border of dots.

object: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
C·CAESAR·III·VIR·R·P·C: Head of Octavian, right, bearded. Border of dots.
Οπισθότυπος
Laureate head of Caesar, right. Border of dots.

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M·ANTONIVS·III·VIR·R·P·C: Head of M. Antonius, right, bearded; behind, lituus. Border of dots.
Οπισθότυπος
C·CAESAR·III·VIR·R·P·C: Head of Octavian, right, bearded; behind, lituus. Border of dots.

objects: 2
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
C·CAESAR·III·VIR·R·P·C: Head of Octavian, right. Border of dots.
Οπισθότυπος
C·VEIBIVS VAARVS: Clasped hands. Border of dots.

objects: 2
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
C·CAESAR·III·VIR·R·P·C: Head of Octavian, right. Border of dots.
Οπισθότυπος
L·MVSSIDIVS LONGVS: Cornucopiae tied with fillet. Border of dots.

objects: 3
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAESAR III·VIR·R·P·C: Head of Octavian, right. Border of dots.
Οπισθότυπος
P·CLODIVS M·F: Mars standing facing, wearing helmet and holding spear in right hand and sword in scabbard in left hand. Border of dots.

objects: 4
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAESAR III·VIR·R·P·C: Head of Octavian, right. Border of dots.
Οπισθότυπος
P·CLODIVS M·F: Pietas standing left, holding branch in right hand and sceptre in left hand. Border of dots.

objects: 28; «θησαυροί»: 6
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Caesar, right. Border of dots.
Οπισθότυπος
L·LIVINEIVS REGVLVS: Bull charging right. Border of dots.

objects: 18; «θησαυροί»: 5
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
C·CAESAR III·VIR·R·P·C: Head of Octavian, right. Border of dots.
Οπισθότυπος
L·LIVINEIVS REGVLVS: Victory standing right, holding palm-branch over left shoulder and wreath in right hand. Border of dots.

objects: 5; «θησαυροί»: 2
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Octavian, right. Border of dots.
Οπισθότυπος
C·VIBIVS VARVS: Fortuna standing left, holding Victory in right hand and cornucopiae in left hand. Border of dots.
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
LEPIDVS·PON͡T·M͡AX·III·V·R·P·C : Head of Lepidus, right. Border of dots.
Οπισθότυπος
CAESAR·IM͡P·III·VIR·R·P·C : Head of Octavian, right. Border of dots.

objects: 4
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
CAESAR·III·VIR·R·P·C: Head of Octavian, right, bearded. Border of dots.
Οπισθότυπος
S C: Equestrian statue, left, holding lituus in right hand (horse decorated with phalerae); in exergue, rostrum tridens. Border of dots.

objects: 109; «θησαυροί»: 41
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M·ANT·IM͡P·A͡VG·III·VIR·R·P·C·M·BARBAT·Q·P : Head of M. Antonius, right. Border of dots.
Οπισθότυπος
CAESAR·IMP·PONT·III·VIR·R·P·C: Head of Octavian, right, bearded. Border of dots.

«θησαυρός»: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M·ANT·IM͡P·A͡VG·III·VIR·R·P·C·M·N͡ERVA·PROQ·P : Head of M. Antonius, right. Border of dots.
Οπισθότυπος
CAESAR·IMP·PONT·III·VIR·R·P·C: Head of Octavian, right. Border of dots.

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M·ANT·IM͡P·A͡VG·III·VIR·R·P·C·L·GELL·Q·P : Head of M. Antonius, right. Border of dots.
Οπισθότυπος
CAESAR·IMP·PONT·III·VIR·R·P·C: Head of Octavian, right. Border of dots.

objects: 16; «θησαυροί»: 3
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M·ANT·IM͡P·A͡VG·III·VIR·R·P·C·L·GELL·Q·P : Head of M. Antonius, right. Border of dots.
Οπισθότυπος
CAESAR·IMP·PONT·III·VIR·R·P·C: Head of Octavian, right. Border of dots.

objects: 21; «θησαυροί»: 7
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
C·CAESAR·III·VIR·R·P·C: Head of Octavian, right, sometimes bearded. Border of dots.
Οπισθότυπος
BALBVS PRO·PR: Club pointing left. Border of dots.

objects: 14; «θησαυροί»: 4
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
C·CAESAR·III·VIR·R·P·C: Head of Octavian, right, sometimes bearded. Border of dots.
Οπισθότυπος
POPVL·IVSSV: Galloping equestrian statue, left. Border of dots.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 32

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος