Υπεύθυνος έκδοσης: M. Aemilius Lepidus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 16 από συνολικά 16

objects: 18; «θησαυροί»: 19
Χρονολόγηση
61 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Female head right, diademed. Border of dots.
Οπισθότυπος
[M·L]EPIDVS AN·XV·PR[·H·O·C·S]: Horseman right (probably a statue of the moneyer's ancestor, M. Aemilius Lepidus), carrying trophy over shoulder ; around, inscription. Border of dots.

objects: 5; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
61 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Female head right, diademed. Border of dots.
Οπισθότυπος
[M·L]EPIDVS AN·XV·PR[·H·O·C·S]: Horseman right (probably a statue of the moneyer's ancestor, M. Aemilius Lepidus), carrying trophy over shoulder ; around, inscription. Border of dots.

objects: 11; «θησαυροί»: 2
Χρονολόγηση
61 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Female head right, diademed. Border of dots.
Οπισθότυπος
[M·L]EPIDVS AN·XV·PR[·H·O·C·S]: Horseman right (probably a statue of the moneyer's ancestor, M. Aemilius Lepidus), carrying trophy over shoulder ; around, inscription. Border of dots.

objects: 15; «θησαυροί»: 8
Χρονολόγηση
61 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Female head right, diademed. Border of dots.
Οπισθότυπος
[M·L]EPIDVS AN·XV·PR[·H·O·C·S]: Horseman right (probably a statue of the moneyer's ancestor, M. Aemilius Lepidus), carrying trophy over shoulder ; around, inscription. Border of dots.

objects: 8
Χρονολόγηση
61 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Female head right, diademed. Border of dots.
Οπισθότυπος
[M·L]EPIDVS AN·XV·PR[·H·O·C·S]: Horseman right (probably a statue of the moneyer's ancestor, M. Aemilius Lepidus), carrying trophy over shoulder ; around, inscription. Border of dots.

objects: 23; «θησαυροί»: 8
Χρονολόγηση
61 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ALEXANDREA: Head of Alexandria right, wearing turreted diadem . Border of dots.
Οπισθότυπος
PONF·MAX TVTOR·REG S·C M·LEPIDVS: Togate figure on right, crowning figure on left, who wears chiton and holds staff . Border of dots.

objects: 8; «θησαυροί»: 5
Χρονολόγηση
61 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Female head right, laureate and wearing veil. Border of dots.
Οπισθότυπος
AIMILIA REF S·C M·LEPIDVS: Basilica Aemilia . Border of dots.

objects: 7
Χρονολόγηση
61 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Female head right, laureate and wearing veil. Border of dots.
Οπισθότυπος
AIMILIA REF S·C M·LEPIDVS: Basilica Aemilia . Border of dots.

objects: 2; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
43 B.C. - 42 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Gallia Cisalpina
Εμπροσθότυπος
M·ANTON·COS IMP: Lituus, jug and raven . Border of dots.
Οπισθότυπος
[M·LEPID·COS·IMP]: Simpulum, aspergillum, axe and apex; around, inscription. Border of dots.

objects: 13; «θησαυροί»: 4
Χρονολόγηση
43 B.C. - 42 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Gallia Cisalpina
Εμπροσθότυπος
M·ANTON·IMP: Lituus, jug and raven . Border of dots.
Οπισθότυπος
M·LEPID·IMP: Simpulum, aspergillum, axe and apex; around, inscription. Border of dots.

objects: 27; «θησαυροί»: 5
Χρονολόγηση
43 B.C. - 42 B.C.
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Gallia Cisalpina
Εμπροσθότυπος
M·ANT·IMP: Lituus, jug and raven . Border of dots.
Οπισθότυπος
LEP·IMP: Simpulum, aspergillum, axe and apex; around, inscription. Border of dots.

object: 1
Χρονολόγηση
42 B.C.
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ιταλία
Εμπροσθότυπος
LEPIDVS·PONT·MAX·III·V·R·P·C: Head of M. Lepidus right; around, inscription. Border of dots.
Οπισθότυπος
CAESAR·IMP·III·VIR·R·P·C: Head of Octavian right; around, inscription. Border of dots.

objects: 15; «θησαυροί»: 14
Χρονολόγηση
42 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ιταλία
Εμπροσθότυπος
LEPIDVS·PONT·MAX·III·V·R·P·C: Head of M. Lepidus right; around, inscription. Border of dots.
Οπισθότυπος
CAESAR·IMP·III·VIR·R·P·C: Head of Octavian right; around, inscription. Border of dots.

object: 1
Χρονολόγηση
42 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ιταλία
Εμπροσθότυπος
LEPIDVS·PONT·MAX·III·V·R·P·C: Head of M. Lepidus right; around, inscription. Border of dots.
Οπισθότυπος
CAESAR·IMP·III·VIR·R·P·C: Head of Octavian right; around, inscription. Border of dots.

object: 1
Χρονολόγηση
42 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ιταλία
Εμπροσθότυπος
LEPIDVS·PONT·MAX·III·V·R·P·C: Head of M. Lepidus right; around, inscription. Border of dots.
Οπισθότυπος
CAESAR·IMP·III·VIR·R·P·C: Head of Octavian right; around, inscription. Border of dots.

objects: 6
Χρονολόγηση
42 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ιταλία
Εμπροσθότυπος
LEPIDVS·PONT·MAX·III·V·R·P·C: Head of M. Lepidus right; around, inscription. Border of dots.
Οπισθότυπος
CAESAR·IMP·III·VIR·R·P·C: Head of Octavian right; around, inscription. Border of dots.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 16 από συνολικά 16

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος