Paper 100 đồng of National Bank of Vietnam, Southeast Asia, 1966 - 1969. 2018.14.1

Download full resolution image
Obverse: MỘT TRẶM ĐỒNG/ 100/ NGÂN-HÀNG QUỐC-GİA VİỆT-NAM - Depiction of Lê Văn Duyệt
Download full resolution image
Reverse: 100/ NGÂN-HÂNG QUỐC-GİA VİỆT-NAM/ MỘT TRẶM ĐỒNG/ HÌNH LUẬT PHẠT KHỔ-SAI NHỮNG KẺ NÀO GIẢ MẠO GIẤY BẠC DO NGÂN-HÀNG QUỐC-GİA VİỆT-NAM PHÁT RA - Village scene