Bronze Coin, Tainan (China), 1736 - 1796. 1986.40.503

obverse
Obverse: qian long tong bao
reverse
Reverse: boo tai

Map

LegendMintFindspot

View map in fullscreen.