Silver Tetradrachm of Antigonus III Doson, Macedon, 229 BC - 220 BC. 1966.75.26

Download full resolution image
Obverse: Poseidon head
Download full resolution image
Reverse: Apollo std. on prow