Billon 1/2 dirham of Bahramshah/Sanjar, Mashriq, 1118 - 1152. 1917.216.505

Download full resolution image
Download full resolution image