Silver dollar/7 mace 2 candareens of Guang Xu/De Tong, Liaoning, 1898. 0000.999.971

Reverse: dragon seated