Copper alloy 10 cash of Hui Zong, Xi'an (China), 1107 - 1110. 0000.999.75824

Download full resolution image
Download full resolution image

Map

LegendMintFindspot

View map in fullscreen.