Copper alloy 10 cash of Qi Xiang, Board of Works, 1862. 0000.999.41995

Obverse: qi xiang chong bao
Reverse: boo yuan 10 cash