Copper alloy 5 cash of Guang Xu/De Tong, Wuchang (China), 1906. 0000.999.1671

Download full resolution image
Download full resolution image
Reverse: dragon, seated

Map

LegendMintFindspot

View map in fullscreen.